ما از چه روش های استفاده می کنیم؟

دو روش کمی و کیفی روش‌های همیشگی تحقیقات بازار بوده‌اند که توسط اکثر ارائه کننده‌های تحقیقات بازار استفاده می‌شود.
آزود علاوه بر این دو روش از روش آمیخته که ترکیبی از این دو روش در انجام تحقیقات بازار است نیز استفاده می‌کند.

روش‌های کمی
روش‌های کمی

انجام نظرسنجی در یک جامعه آماری بزرگ یکی از تعاریف روش کمی است در کنار جمع و تکمیل اطلاعات نظرسنجی توسط پرسشگران قسمت دیگر کار به تحلیلگران آماری برمی‌گردد.

تحقیق کمی
روش های آمیخته
روش های آمیخته

استفاده از روشهای آمیخته و یکپارچه برای سرعت بخشیدن به رسیدن اهداف تحقیق و به دست آوردن تصویری کامل از پدیده ی مورد مطالعه هدفی است که روش آمیخته به آن دست پیدا می کند.

بیشتر بخوانید
روش کیفی
روش کیفی

در برخی موارد کارفرما نیاز دارد اطلاعات عمیق تری نسبت به اطلاعات عددی و کمی در اختیار داشته باشد جهت یافتن پاسخ برای پرسش های غیر کمی

تحقیق کیفی