flags

روش های آمیخته

روش های آمیخته

استفاده از روشهای آمیخته و یکپارچه برای سرعت بخشیدن به رسیدن اهداف تحقیق و به دست آوردن تصویری کامل از پدیده ی مورد مطالعه هدفی است که روش آمیخته به آن دست پیدا می کند.

امروزه روش های کمی و کیفی بسیار توسعه پیدا کرده اند و بعضا کارفرما احساس نیاز می‌کنند که از هر دوی این روش‌ها برای دستیابی به اهدافشان استفاده کنند. روش آمیخته روشی است که می‌تواند این امر را میسر سازد.

قبل از شروع استفاده از روش‌های آمیخته ابتدا کارفرما باید موارد زیر مشخص کند:

1 مرحله های روشهای کیفی وکمی در یک زمان رخ دهد یا به صورت متوالی انجام پذیرد.

2 آیا استفاده از روش‌های کمی و کیفی برایش الویت دارد یا با هر برایش یکسان هستند.

3 در کجا و چه زمانی این روش‌ها ترکیب شوند.

پس از این تصمیم گیری با متدهای مختلف روش‌های آمیخته می‌توان پروژه تحقیقاتی را با استفاده از روش آمیخته آغاز کرد.

img